Back
Mermaid Quay Competition T&C

***WIN***

This month the world'smost famous sailing series arrives in Cardiff for a two-week stopover and Mermaid Quay has been named a host-city sponsorship partner.

To celebrate we have teamed up with Cardiff's stunning waterfront location to offer one lucky winner anight out for two at Mermaid Quay with tickets for The Glee and £45 worth of vouchers to spend on a meal at wagamama Mermaid Quay.

 

To enter, share the post and comment below with the answer to the following question;

 

What milestone anniversary will Mermaid Quay celebrate next year?

a)     30 years

b)     10 years

c)     20 years

 

Competition closes midnight on Tuesday 22ndMay, 2018. Read terms and conditions here:

www.volvooceanracecardiff.com @mermaidquay@GleeCardiff @wagamama

#VolvoOceanRaceCaridff #CardiffBay #VisitCardiff #CardiffIs #MermaidQuay

Read terms and conditions here:

NIGHT OUT AT MERMAID QUAY

2 tickets to The Glee any regular Friday or Saturday night show in June 2018

£45 to spend on a meal at wagamama

 

THE GLEE

2 tickets to one of The Glee's regular Foodie Friday or Saturday shows. 

Must be booked in advance.

Standard The Glee 

Must be over 18 years of age & be aware that The Glee operates a Challenge 25 policy  

No cash value.

The Glee will contact the winner direct to arrange the the booking.

 

WAGAMAMA

3 x £15 wagmama gift cards

Valid at a wagamama restaurant in the United Kingdom excluding Northern Ireland.

Not valid with any other promotion. Only original cards accepted.

No cash value. No cash change will be given. Card will be retained by wagamama after use.

Not valid when purchasing wagamama merchandise.

Valid until 30 September 2018.

Cards will be posted to winner.

 

***CYSTADLEUAETH***

Fis Mai yma mae cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd am gymal pythefnos ac mae Cei'r Fôr-forwyn wedi'i enwi fel partner nawdd dinas groeso.

I ddathlu rydym wedi ymuno â lleoliad glannau dŵr godidog Caerdydd i gynnig i un enillydd lwcus noson allan i ddau yng Nghei'r Fôr-forwyn gyda thocynnau i'r Glee a thocynnau gwerth £45 i'w gwario ar bryd o fwyd yn wagamama Cei'r Fôr-forwyn.

 

I gystadlu, rhannwch y neges hon a rhowch sylw isod gyda'r ateb i'r cwestiwn canlynol;

 

Pa ben-blwydd pwysig fydd Cei'r Fôr-forwyn yn ei ddathlu'r flwyddyn nesaf?

a)     30 mlynedd

b)     10 mlynedd

c)     20 mlynedd

 

Bydd y gystadleuaeth yn cau hanner nos ddydd Mawrth 22 Mai 2018.  Darllenwch yr amodau a thelerau yma: 

www.volvooceanracecardiff.com @mermaidquay@GleeCardiff @wagamama

#RasForVolvoCaerdydd #BaeCaerdydd #CroesoCaerdydd #CaerdyddYw #CeirForForwyn

Darllenwch yr amodau a thelerau yma:

NOSON ALLAN YNG NGHEI'R FÔR-FORWYN

2 docyn ar gyfer unrhyw sioe arferol nos Wener neu nos Sadwrn ym mis Mehefin 2018

£45 i'w wario ar bryd o fwyd yn wagamama

 

Y GLEE

2 docyn i un o sioeau "Foodie Friday" neu i un o sioeau nos Sadwrn y Glee. 

Rhaid archebu ymlaen llaw.

Tocynnau cyffredinol y Glee 

Rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn a byddwch yn ymwybodol bod y Glee yn gweithredu polisi Her 25 wrth werthu alcohol.  

Dim gwerth ariannol.

Bydd y Glee yn cysylltu â'r enillydd yn uniongyrchol i drefnu'r archeb.

 

WAGAMAMA

3 thocyn gwerth £15 yr un i wagamama

Yn ddilys ar gyfer bwyty wagamama yn y Deyrnas Unedig, ac eithrio Gogledd Iwerddon.

Ni ellir ei ddefnyddio ynghyd ag unrhyw gynnig arall. Derbynnir tocynnau gwreiddiol yn unig.

Dim gwerth ariannol. Ni roddir newid i chi ar ffurf arian. Bydd wagamama yn cadw'r tocyn ar ôl i chi ei ddefnyddio.

Nid yw'n ddilys ar gyfer prynu nwyddau wagamama.

Yn ddilys tan 30 Medi 2018.

Bydd y tocynnau'n cael eu postio at yr enillydd.