Back
Iconic Cardiff statues are dressed in orange in support of United Nations International Day for the Elimination of Viole

Sixteen iconic Cardiff statues have been dressed with an orange sash for International Day for the Elimination of Violence against Women which took  place on Sunday 25thNovember.

 Glamorgan Soroptimists have dressed the statues includingQueen Boadicea, situated inside City Hall,Ivor Novellolocated at Roald Dahl Plass, Cardiff Bay andGirllocated in Gorsedd Gardens, in bright orange sashes for the #OrangeCardiff campaign, part of the wider Orange the World project.

Two further statues,Glowr/Mineron Queen Street andJames Rice Buckleyat Llandaff Cathedral Green have had white sashes placed on them,to align with the city's series of activity to raise awareness of White Ribbon, the campaign started by men to end violence against women and girls.

Theorange sashes have also been fastened with a White Ribbon badge, to signify men and women working together to end violence against women and girls. The sashes will remain for the 16 days of Activism leading up to United Nations Human Rights Day which takes place on 10th December.

Enid Child, President of Soroptimist International Glamorgan said:"It is really important to us as members one of the largest women's movements in the world to participate in the UN OrangeTheWorld Campaign and also to show our support for Cardiff Council's participation in White Ribbon initiatives. The orange sashes will be fastened with a specially commissioned orange badge featuring the Soroptimist International Great Britain and Ireland logo and the wordsSoroptimists say No to violence against women."

Cabinet Member for Social Care, Health and Wellbeing, Cllr Susan Elsmore said: "Cardiff fully supports the ‘Orange the World' campaign which aligns with the city's aim to raise awareness of violence against women and also importantly challenge attitudes and engage people in discussing these issues.

"Cardiff has a longstanding successful track record in responding to domestic abuse and earlier this year, received the Regional White Ribbon Award for its commitment to end violence against women.

"Now in our fifth year of supporting White Ribbon, we continue to promote this campaign, encouraging people to wear a white ribbon and make a pledge to never commit, condone or remain silent about violence against women in any form."

Cabinet Member for Social Care, Health and Wellbeing, Cllr Susan Elsmore said: "Cardiff fully supports the ‘Orange the World' campaign which aligns with the city's aim to raise awareness of violence against women and also importantly challenge attitudes and engage people in discussing these issues.

"Cardiff has a longstanding successful track record in responding to domestic abuse and earlier this year, received the Regional White Ribbon Award for its commitment to end violence against women.

"Now in our fifth year of supporting White Ribbon, we continue to promote this campaign, encouraging people to wear a white ribbon and make a pledge to never commit, condone or remain silent about violence against women in any form."

Cabinet Member for Strategic Planning and Transport and Cardiff Council's White Ribbon Ambassador, Cllr Caro Wild said: "Cardiff is proud to support #OrangeCardiff showing our support and commitment to end violence against women and girls and also how we are actively working to raise awareness of UN Elimination of Violence against Women and Girls day, also known as ‘White Ribbon Day', on 25thNovember.

"My role as a White Ribbon ambassador, is to encourage men to discuss and challenge the culture that allows such high incidents of violence, domestic abuse and sexual violence against women.Men and boys play an instrumental role in challenging the attitudes and stereotypes that enable violence against women and girls, and violence generally, to flourish. We have an ambitious White Ribbon Plan and we are committed to achieving the actions within it. Together, we have real opportunity to make Cardiff a safe place for everyone."

Join the conversation #OrangeCardiff #WhiteRibbonCardiffVale

If you or someone you know is experiencing violence against women, domestic abuse or sexual violence you can seek help and support from the Live Fear Free helpline: 0808 80 10 800 (24 hour free confidential helpline)www.livefearfree.gov.wales

 

 

(ends)

Cardiff Council Press Officer Danni Janssens Tel: 029 20872965

Email: danni.janssens@cardiff.gov.uk

 

 

Notes for Editors:

For media enquiries relating toSI Glamorganplease contact: Giselle Daviesgiselle.weirhouse@hotmail.co.ukTelephone: 07918 651 663

 

SI Glamorgan is a Women's International Service Club, part of the Soroptimist International of Great Britain and Ireland Federation within the global Soroptimist International movement.

Glamorgan Soroptimist are a group of volunteers working together to transform the lives of women and girls with an aim toeducate, empowerandenable opportunities.

For more information please go to;

https://sigbi.org/glamorgan/

https://sigbi.org

https://www.soroptimistinternational.org

 

A series of events will take place across the Welsh Capital in support ofInternational Day for the Elimination of Violence against Women. For more information go tohttps://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/20303.html

If you would like to find out more about the White Ribbon Campaign please visitwww.whiteribbon.org.uk

 

 

27 Tachwedd 2018

 

 

 

Cafodd cerfluniau eiconig yng Nghaerdydd eu gwisgo'n oren i gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Atal Trais yn erbyn Menywod y Cenhedloedd Unedig

25 Tachwedd 2018

 

Cafodd un ar bymtheg cerflun eiconig Caerdydd eu gwisgo mewn sashiau oren ar gyfer y Diwrnod Rhyngwladol Atal Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd, ddydd Sul diwethaf.

 

Soroptimyddion Morgannwg a wisgodd y cerfluniau, gan gynnwys y Frenhines Buddug, yn Neuadd y Ddinas,Ivor Novelloar Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd, aMerchyng Ngerddi'r Orsedd, mewn sashiau oren llachar ar gyfer yr ymgyrch #CaerdyddynOren, sy'n rhan o'r Project Oren y Byd.

Cafodd dau gerflun arall,Glöwryn Heol-y-Frenhines  aJames Rice Buckleyar lawnt Eglwys Gadeiriol Llandaf eu gwisgo mewn sashiau gwyn, i gyd-fynd â'r gyfres o weithgareddau'r ddinas sy'n codi ymwybyddiaeth am y Rhuban Gwyn, yr ymgyrch a gychwynnwyd gan ddynion i ddod â thrais yn erbyn menywod a merched i ben.

 

Roed bathodyn Rhuban Gwyn ar y sashiau oren hefyd, yn arwydd bod dynion a menywod yn gweithio gyda'i gilydd i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched.Bydd y sashiau yn aros am 16 Diwrnod o Weithredu gan arwain at Ddiwrnod Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig a gynhelir ar 10 Rhagfyr.

 

Dywedodd Enid Child, Llywydd  Soroptimyddion Rhyngwladol Morgannwg:"Mae hi'n hynod bwysig inni, fel aelodau o un o fudiadau menywod mwyaf y byd, gymryd rhan yn Ymgyrch y Cenhedloedd Unedig Oren y Byd  a hefyd i ddangos ein cefnogaeth ar gyfer y mentrau Rhuban Gwyn y mae Cyngor Caerdydd yn cymryd rhan ynddyn nhw.Caiff y sashiau eu clymu gyda bathodyn a gomisiynwyd yn benodol sy'n cynnwys logoSoroptimyddionRhyngwladol Prydain Fawr ac Iwerddon, yn ogystal â'r geiriau y mae'rSoroptimyddionyn eu dweud, sefNa i drais yn erbyn Menywod."

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Susan Elsmore:"Mae Caerdydd yn gwbl gefnogol i Ymgyrch ‘Oren y Byd' sy'n alinio â nod y ddinas i godi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod ac yn bwysig hefyd, i herio agweddau ac ymgysylltu â phobl i drafod y problemau hyn.

Mae gan Gaerdydd hanes o lwyddiant wrth ymateb i gam-drin domestig ac yn gynharach eleni, cafodd Wobr Ranbarthol Rhuban Gwyn am ei hymrwymiad i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod.

"Nawr yn ein pumed flwyddyn o gefnogi'r Rhuban Gwyn, rydym ni'n parhau i hyrwyddo'r ymgyrch hwn, trwy annog pobl i wisgo rhuban wen a gwneud addewid i beidio byth â chyflawni, cymeradwyo nac aros yn dawel ynghylch trais yn erbyn menywod ar unrhyw ffurf."

 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Susan Elsmore:"Mae Caerdydd yn cefnogi Ymgyrch ‘Oren y Byd' yn gyfan gwbl, ymgyrch sy'n cyd-fynd â nod y ddinas i godi ymwybyddiaeth am drais yn erbyn menywod ac yn bwysig hefyd, sy'n herio agweddau ac yn annog pobl i drafod y problemau hyn.

"Mae gan Gaerdydd hanes o lwyddiant wrth ymateb i gam-drin domestig ac yn gynharach eleni, cafodd Wobr Ranbarthol Rhuban Gwyn am ei hymrwymiad i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod.

"Nawr rydyn ni yn ein pumed flwyddyn o gefnogi'r Rhuban Gwyn ac yn parhau i hyrwyddo'r ymgyrch hwn, trwy annog pobl i wisgo rhuban gwyn a gwneud addewid i beidio byth â chyflawni, cymeradwyo nac aros yn dawel ynghylch trais yn erbyn menywod ar unrhyw ffurf."

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth a Chennad Rhuban Gwyn Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Caro Wild:"Mae Caerdydd yn falch o gefnogi #CaerdyddynOren gan ddangos ein cefnogaeth a'n hymrwymiad i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched, a hefyd yn falch o ba mor weithgar ydym ni yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod y Cenhedloedd Unedig, a enwir hefyd yn ‘Diwrnod Rhuban Gwyn', ar 25 Tachwedd.

"Fy rôl i fel cennad y Rhuban Gwyn yw annog dynion i drafod a herio'r diwylliant sy'n caniatáu cynifer o achosion o drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn menywod."Mae dynion a bechgyn yn rhan allweddol o herio'r agweddau a'r stereodepiau sy'n galluogi trais yn erbyn menywod a merched, a thrais yn gyffredinol, i ffynnu.Mae gennym ni Gynllun Rhuban Gwyn uchelgeisiol ac rydym yn ymrwymo i gyflawni'r camau gweithredu sydd ynddo.Gyda'n gilydd, mae cyfle gwirioneddol i ni wneud Caerdydd yn lle diogel i bawb."

 

Ymunwch â'r sgwrs #CaerdyddynOren #RhubanGwynCaerdyddarFro

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef o drais yn erbyn menywod, trais domestig neu drais rhywiol, gallwch geisio cymorth a chefnogaeth gan linell gymorth Byw Heb Ofn:0808 80 10 800 (llinell gymorth gyfrinachol 24 awr am ddim)www.livefearfree.gov.wales

 

 

 (diwedd)

Swyddog y Wasg Cyngor Caerdydd Danni Janssens Ffôn:029 20872965

E-bost: danni.janssens@caerdydd.gov.uk

 

 

Nodiadau i Olygyddion:

Ar gyfer ymholiadau'r cyfryngau i Soroptimyddion Rhyngwladol Morgannwg, cysylltwch â:Giselle Daviesgiselle.weirhouse@hotmail.co.ukRhif ffôn:07918 651 663

 

Mae Soroptimyddion Rhyngwladol Morgannwg yn un o Glybiau Rhyngwladol Gwasanaethau i Fenywod, ac yn rhan o Ffederasiwn Soroptimyddion Rhyngwladol Prydain Fawr ac Iwerddon o fewn y mudiad byd-eang Soroptimyddion Rhyngwladol.

Mae Soroptimyddion Morgannwg yn gr┼Áp o wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd i weddnewid bywydau menywod a merched gyda'r nod o addysgu, grymuso a sicrhau cyfleoedd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

https://sigbi.org/glamorgan/

https://sigbi.org

 https://www.soroptimistinternational.org

 

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ledled Prifddinas Cymru i gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod.Am fwy o wybodaeth ewch ihttps://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/20303.html

Os hoffech chi ddysgu mwy am Ymgyrch y Rhuban Gwyn, ewch iwww.whiteribbon.org.uk.